Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych strony internetowej pod adresem: masuriaindustry.com, zwanego dalej „stroną internetową”, jest Sebastian Pawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Firma Produkcyjna Handlowa „Blender” Sebastian Pawłowski” ze stałym miejscem wykonywania działalności pod adresem: ul. Mieczysława Orłowicza nr 23, lok. 37, Olsztyn 10-684, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 24.12.2001 r., NIP: 7411545851, REGON: 511432132, zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych. Kontakt: pawlowski@masuriaindustry
 2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: info@masuriaindustry.com  lub w formie pisemnej na adres ul. Olsztyńska 5F, 14-100 Ostróda, Polska. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  • dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  • zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  • przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  • wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 3. Na naszej stronie internetowej zbieramy następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszej Strony internetowej (w tym kontrahenci lub potencjalni kontrahenci) przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, formularza rejestracji lub formularza zamówienia dostępnego na naszej Stronie internetowej, a także w przypadku przekazania nam tych danych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z oferty naszej firmy,
  • numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, formularza rejestracji lub formularza zamówienia dostępnego na naszej Stronie internetowej. Numer telefonu przetwarzany jest w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem, w sprawie realizacji danego zamówienia lub udzielenia odpowiedzi na inne, zadane pytanie,
  • adres zamieszkania/korespondencyjny – dane te przetwarzamy w celu prawidłowej wysyłki ewentualnej korespondencji.
  • adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy na naszej Stronie internetowej (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, formularza rejestracji dostępnego na naszej Stronie internetowej, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym. Poprzez adres e-mail odpowiadamy na pytania związane z naszą ofertą, a także przekazujemy informacje związane z realizacją zawartej umowy.
  • NIP oraz nazwa firmy – dane niezbędne do wystawienia wszelkich faktur i innych dokumentów związanych z korzystaniem z naszej Stronie internetowej,
  • adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  • ewentualnie inne – dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszej Strony internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 4. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszej Strony internetowej ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
  • prowadzenia indywidualnego konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie usunięcia konta przez użytkownika,
  • wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp.  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych,
  • bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na dane pytanie lub pytania,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.
 6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą.
 7. W przypadku występowania przycisku „Lubię to!” lub innych łącz serwisów społecznościowych do kont Administratora w social media, między Administratorem niniejszego Sklepu internetowego, a administratorem zewnętrznej witryny występuje relacja współadministracji. Współadministracja ogranicza się wyłącznie do danych w zakresie niezbędnym do operacji związanych z funkcjonowaniem danego przycisku. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji czy dostawców serwisów społecznościowych. Nasi Współadministratorzy w obrębie niniejszego Sklepu internetowego to:
  • Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook, Instagram) z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
  • Pinterest Europe Limited (Pinterest) z siedzibą pod adresem: 2nd Floor Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Dublin, D02WD37, IRELAND, D02WD37,
  • Linkedin Ireland Unlimited Company (LinkedIn) z siedzibą pod adresem: Wilton Plance, Dublin 2, Irlandia.
  • Pinterest Europe Limited (Pinterest) z siedzibą pod adresem:  2nd floor palmerston house, Fenian Street, Dublin 2, D02WD37, D02WD37, Irlandia
 8.  Administrator korzysta z narzędzi Google Ireland Ltd  (Google Analytics), Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook, Instagram), Pinterest Europe Ltd. (Pinterest) oraz Linkedin Ireland Unlimited Company (LinkedIn). Co do zasady dane przetwarzane w ramach korzystania z tych narzędzi, przetwarzane są na serwerach irlandzkich. Niemniej podmioty dostarczające te narzędzia mogą zostać zobowiązane do przekazania danych do p. trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na niego przez przepisy prawa.  W przypadku pytań dotyczących przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.
 9. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane mogą być udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, wyłącznie podmiotom posiadającym umocowanie do przetwarzania danych osobowych w obowiązujących przepisach prawa (np. organy ścigania, ZUS, czy Urząd Skarbowy). Administrator udostępnia dane osobowe swoich klientów w szczególności: operatorom płatniczym, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom podatkowym.
 10. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:
  • świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy,
  • obsługującym CRM i chmurowe bazy danych
  • świadczącym usługi księgowe,
  • świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania naszej Strony internetowej. 
 11. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora Danych Osobowych w  rozumieniu przepisów RODO
 12. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych,  ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  • wycofania zgody w dowolnym momencie, o czym mowa w art. 7 ust. 3 RODO,
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
  • w przypadku podstawy prawnej, w postaci zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 13. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 2 powyżej.
 14. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 15. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: https://masuriaindustry.com/polityka-prywatnosci/
 16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.